Komornik Sądowy Małgorzata Łepek

PROFESJONALNA EGZEKUCJA KOMORNICZA

Pojęcie niecelowości egzekucji w przypadku śmierci dłużnika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego

III CzP 36/22- Niecelowość egzekucji, a śmierć dłużnika.

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 27.01.2022 III CZP 36/22 stwierdził:

Złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego przeciwko zmarłemu dłużnikowi stanowi oczywiście
niecelowe wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego w rozumieniu art. 30 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach
komorniczych.

Podjęcie przez Sąd Najwyższy uchwały III CzP 36/22 ostatecznie rozwiązało wątpliwości, które pojawiały się w praktyce i związane były z koniecznością ustalenia, czy w przypadku śmierci dłużnika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego mamy do czynienia z oczywiście niecelowym wszczęciem egzekucji.

Zgodnie z treścią art. 30 ustawy o komornikach sądowych w przypadku oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania
egzekucyjnego lub wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia.

Wobec jednoznacznego brzmienia uchwały Sądu Najwyższego III CZP 36/22 należy przyjąć, że złożenie przez wierzyciela wniosku
o wszczęcie egzekucji przeciwko osobie, która w momencie złożenia tego wniosku już nie żyła, należy uznać za oczywiście niecelowe wszczęcie egzekucji. Tym samym zgodnie z obowiązującymi przepisami wierzyciel zostanie obciążony opłatą egzekucyjną wynikającą z art. 30 ustawy o kosztach komorniczych w wysokości 10% wartości egzekwowanego świadczenia.

Wobec powyższego dla wierzyciela szczególnie istotne jest ustalenie przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji, czy dłużnik żyje, a niepodjęcie przez wierzyciela żadnych działań w tym zakresie może skutkować negatywnymi konsekwencjami finansowymi wynikającymi z art. 30 u.k.k.