Komornik Sądowy Małgorzata Łepek

PROFESJONALNA EGZEKUCJA KOMORNICZA

Doręczenie korespondencji na zlecenie sądu za pośrednictwem komornika

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do doręczenia korespondencji sądowej  z uwagi na treść art. 139(1) §1 k.p.c., a doręczenia dokonuje  na terenie rewiru komorniczego przy którym działa.

Artykuł 139(1) § 1 k.p.c. stanowi :

 Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2–3 1 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. 

Komornik osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe. Pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje ( art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, Dz.U.2020.121).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Małgorzata Łepek dokonuje doręczeń przesyłek sądowych jako jeden
z komorników sądowych działających w obszarze rewiru Sądu Rejonowego w Ciechanowie.

Doręczenie odbywa się pod adresem wskazanym w przesyłce sądowej. Podczas czynności doręczenia komornik ustala czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. 

Koszty związane z doręczeniem korespondencji na zlecenie sądu:

60,00 zł – opłata za doręczenia korespondencji (art. 41 ust.1 ustawy o kosztach komorniczych). Do powyższej kwoty należy doliczyć koszt dojazdu (art. 6 pkt. 4 ustawy o kosztach komorniczych); 

40,00 zł- opłata od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania Adresata (art. 41 ust.2 ustawy o kosztach komorniczych);

Wzór wniosku o doręczenie korespondencji znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Do wniosku należy dołączyć zlecenie Sądu oraz korespondencję, która ma zostać doręczona adresatowi.