Komornik Sądowy Małgorzata Łepek

PROFESJONALNA EGZEKUCJA KOMORNICZA

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego- od czego zacząć?

Podstawą do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest posiadanie przez wierzyciela tytułu wykonawczego.


Czym jest tytuł wykonawczy? 

Zgodnie z art. 776 k.p.c. tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, z pewnymi wyjątkami przewidzianymi przez ustawę.

Tytułem egzekucyjnym zgodnie z art. 777 k.p.c. jest:

·       orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

·       orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;

·       akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji;

·    bankowy tytuł egzekucyjny /BTE/ (z dniem 26 listopada 2015 r. zostały uchylone przepisy zezwalające bankom na wystawianie BTE,      jednak nadal może być prowadzone postępowanie egzekucyjne na podstawie BTE, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności przed dniem 26 listopada 2015r.

·       inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustaw szczególnych  podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

 Upraszczając powyższe sformułowania, do wszczęcia egzekucji wierzyciel potrzebuje orzeczenia (lub innego tytułu egzekucyjnego), na którym znajduje się klauzula wykonalności. Klauzula wykonalności nadawana jest przez sąd, a z jej treści wynika uprawnienie do prowadzenia egzekucji oraz zakres tego uprawnienia. Klauzula wykonalności zazwyczaj przyjmuje formę pieczęci lub nadruku z właściwymi podpisami.

Dopiero po uzyskaniu klauzuli wykonalności wierzyciel  może udać się do komornika celem wszczęcia egzekucji, bowiem komornik sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego oraz wniosku o wszczęcie egzekucji.


Czym jest wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wniosek o wszczęcie egzekucji (inaczej wniosek egzekucyjny) jest to pismo kierowane do komornika do którego dołącza się tytuł wykonawczy i które inicjuje wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Elementy wniosku:

·       oznaczenie komornika do którego kierowany jest wniosek,

·       oznaczenie wierzyciela (dane adresowe)

·       dane dłużnika ( wszelkie dane, które będą pomocne przy prowadzeniu egzekucji),

·       wskazanie świadczenia,

·        wskazanie sposobów egzekucji,

·       sposób przekazywania wyegzekwowanych środków,

·        podpis wierzyciela,

·       oświadczenie o wyborze Komornika,

Po złożeniu do kancelarii komornika wniosku o wszczęcie egzekucji wraz z załączonym do niego tytułem wykonawczym komornik niezwłocznie wszczyna postępowanie egzekucyjne i podejmuje czynności celem odzyskania należnych środków pieniężnych.